رتبهتعداد گلنام  بازیکن
117دیگو کاستا
211هازارد
38پدرو
46ویلیان