در حالی که یک طرفدار چلسی در حال ویدیوی سلفی از خود است ناگهان مورینیو را در پشت سر خود میبیند که در حال صحبت با تلفن است و وقتی به وی نزدیک می شود از عمد و از روی شوخی خود را به این نوجوان می زند و تعادل او را به هم میزند که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است.


منبع:طرفداری