کونته: کودچینی و هالند  مقصران مصدومیت من هستند
سرمربی چلسی در تمرینات تیمش از ناحیه عضله دچار مصدومیت شد.  
آنتونیو کونته، کارلو کودچینی و استیو هالند را مقصر مصدومیت خود می داند. او در این خصوص گفت: من یک مشکل بزرگ در عضله پای خود دارم و این موضوع تقصیر کارلو کودچینی و استیو هالند است. آنها می خواستند همراهشان بدوم و من باید تاوان آن را بدهم زیرا آنها خیلی قوی می دون!

منبع:کاپ