"کلوپ هواداران چلسی نیز به این عزیزان تبریک میگوید"