چلسی شرایط خرید ویکتور لیندلوف، مدافع سوئدی بنفیکا را زیر نظر گرفته است.