سیزدهمین برد پیاپی، روش به پایان رسیدن نیم فصل توسط آقای کونته.